Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/10/2019

Tài chính công khai ngày 23/10/2019


Tổng số học sinh báo ăn: 299 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.000 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 299 x 15.000 đ/trẻ = 4.485.000 đồng
Chi ăn: 4.485.000 đồng; thừa: 0; Thiếu: 0.