Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/02/2018

Tài chính công khai ngày 23/02/2018

Tổng số trẻ: 148
Tổng số tiền ăn : 148 x 13.500 = 1.998.000đ
Chi ăn: 1.998.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 148

Tổng số tiền ăn : 148 x 13.500 = 1.998.000đ

Chi ăn: 1.998.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0