Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 22/02/2018

Tài chính công khai ngày 22/02/2018

Tổng số trẻ: 146
Tổng số tiền ăn : 146 x 13.500 = 1.971.000đ
Chi ăn: 1.971.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 146

Tổng số tiền ăn : 146 x 13.500 = 1.971.000đ

Chi ăn: 1.971.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0