Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 20/3/2018

Tài chính công khai ngày 20/3/2018

Tổng số trẻ: 289

Tổng số tiền ăn : 289 x 13.500 = 3.901.500đ

Chi ăn: 3.901.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 289

Tổng số tiền ăn : 289 x 13.500 = 3.901.500đ

Chi ăn: 3.901.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0