Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/4/2018

Tài chính công khai ngày 19/4/2018

Tổng số trẻ: 311

Tổng số tiền ăn : 311 x 13.500 = 4.198.500đ

Chi ăn: 4.198.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 311

Tổng số tiền ăn : 311 x 13.500 = 4.198.500đ

Chi ăn: 4.198.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0