Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/3/2018

Tài chính công khai ngày 19/3/2018

Tổng số trẻ: 268
Tổng số tiền ăn : 268 x 13.500 = 3.618.000đ
Chi ăn: 3.618.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 268

Tổng số tiền ăn : 268 x 13.500 = 3.618.000đ

Chi ăn: 3.618.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0