Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/4/2018

Tài chính công khai ngày 16/4/2018

Tổng số trẻ: 300

Tổng số tiền ăn : 300 x 13.500 = 4.050.000đ

Chi ăn: 4.050.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 300

Tổng số tiền ăn : 300 x 13.500 = 4.050.000đ

Chi ăn: 4.050.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0