Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/03/2018

Tài chính công khai ngày 15/03/2018

Tổng số trẻ: 299
Tổng số tiền ăn : 299 x 13.500 = 4.036.500đ
Chi ăn: 4.0.36.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 299

Tổng số tiền ăn : 299 x 13.500 = 4.036.500đ

Chi ăn: 4.0.36.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0