Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 13/4/2018

Tài chính công khai ngày 13/4/2018

Tổng số trẻ: 319

Tổng số tiền ăn : 319 x 13.500 = 4.306.500đ

Chi ăn: 4.306.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0



Tổng số trẻ: 319

Tổng số tiền ăn : 319 x 13.500 = 4.306.500đ

Chi ăn: 4.306.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0