Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 12/03/2018

Tài chính công khai ngày 12/03/2018

Tổng số trẻ: 301
Tổng số tiền ăn : 301 x 13.500 = 4.063.500đ
Chi ăn: 4.063.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 301

Tổng số tiền ăn : 301 x 13.500 = 4.063.500đ

Chi ăn: 4.063.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0