Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11/122018

Tài chính công khai ngày 11/122018

Tổng số trẻ: 247
Tổng số tiền ăn : 247 x 14.500= 3.581.500đ;
Chi ăn: 3.581.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0