Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 09/3/2018

Tài chính công khai ngày 09/3/2018

Tổng số trẻ: 277
Tổng số tiền ăn : 277 x 13.500 = 3.739.500đ
Chi ăn: 3.739.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 277

Tổng số tiền ăn : 277 x 13.500 = 3.739.500đ

Chi ăn: 3.739.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0