Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 06/3/2018

Tài chính công khai ngày 06/3/2018

Tổng số trẻ: 293
Tổng số tiền ăn : 293 x 13.500 = 3.955.500đ
Chi ăn: 3.955.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 293

Tổng số tiền ăn : 293 x 13.500 = 3.955.500đ

Chi ăn: 3.955.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0