Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 05/3/2018

Tài chính công khai ngày 05/3/2018

Tổng số trẻ: 296
Tổng số tiền ăn : 296 x 13.500 = 3.996.000đ
Chi ăn: 3.996.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 296

Tổng số tiền ăn : 296 x 13.500 = 3.996.000đ

Chi ăn: 3.996.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0