Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 05/04/2018

Tài chính công khai ngày 05/04/2018

Tổng số trẻ: 298

Tổng số tiền ăn : 298 x 13.500 = 4.023.000đ

Chi ăn: 4.023.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 298

Tổng số tiền ăn : 298 x 13.500 = 4.023.000đ

Chi ăn: 4.023.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0