Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 05/02/2018

Tài chính công khai ngày 05/02/2018

Tổng số trẻ: 215
Tổng số tiền ăn : 215 x 13.500 = 2.902.500đ
Chi ăn: 2.902.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 215

Tổng số tiền ăn : 215 x 13.500 = 2.902.500đ

Chi ăn: 2.902.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0