Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 01/02/2018

Tài chính công khai ngày 01/02/2018

Tổng số trẻ: 132
Tổng số tiền ăn : 132 x 13.500 = 1.822.500đ
Chi ăn: 1.822.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 132

Tổng số tiền ăn : 132 x 13.500 = 1.822.500đ

Chi ăn: 1.822.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0