Asset Publisher

Tài chính công khai hằng ngày

Tài chính công khai hằng ngày


Tổng số học sinh báo ăn: 299 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 299 x 15.500 đ/trẻ = 4.634.500 đồng
Chi ăn: 4.634.500 đồng; thừa: 0; Thiếu:0.