Asset Publisher

Phân công trực tết mậu tuất năm 2018

Phân công trực tết mậu tuất năm 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/MN-HM

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

      Đông Triều, ngày 08 tháng  02  năm 2018

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT MẬU TUẤT

Từ ngày 10/02 – 21/02/2018

 
 

 

 

Kính gửi:

  • UBND phường Đông Triều.
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều.

Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Đông Triều; Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán;

Trường MN Hoa Mai báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của CB,GV,NV như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

10/02/2018

(25 tháng chạp)

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Vân Ngọc

Hiệu trưởng

Giáo viên

0989202066

01669102888

2

11/02/2018

(26 tháng chạp)

Hoàng Thị Bích Thược

Nguyễn Thị Mai

Phó HT

CTCĐ

01668808848

0968026669

3

12/02/2018

(27 tháng chạp)

Phạm Thị Dung

Bùi Thị An

Phó HT

Giáo viên

0973798191

0975014914

4

13/02/2018

(28 tháng chạp)

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn T. Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Giáo viên

0989202066

0904212958

5

14/02/2018

(29 tháng chạp)

Hoàng Thị Bích Thược

Trần Thị Thu

Phó HT

Giáo viên

01668808848

01658526307

6

15/02/2018

(30 tết)

Phạm Thị Dung

Phạm Thị Quyên

Phó HT

Giáo viên

0973798191

0978891215

7

16/02/2018

(mùng 1 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Kiều Thu

Hiệu trưởng

Nhân viên

0989202066

0969908885

8

17/02/2018

(mùng 2 tết)

Hoàng Thị Bích Thược

Nguyễn Thị Huế

Phó HT

Nhân viên

01668808848

01663805628

9

18/02/2018

( mùng 3 tết)

Phạm Thị Dung

Ngô Thị Lý

Phó HT

Giáo viên

0973798191

0936800432

10

19/02/2017

( mùng 4 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Thu Trang

Hiệu trưởng

Nhân viên

0989202066

0982470027

11

20/02/2017

( mùng 5 tết)

Hoàng Thị Bích Thược

Nguyễn Thị Vịnh                     

Phó HT

Giáo viên

01668808848

01693807539

12

21/02/2017

( mùng 6 tết)

Phạm Thị Dung

Nguyễn Thị Phong

Phó HT

Giáo viên

0973798191

0967961697

Trường MN Hoa Mai trân trọng báo cáo UBND phường Đông Triều, Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

          Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa Mai.

- Lưu: VT.

 

 

Ngô Thị Nguyệt