Asset Publisher

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ĐINH DẬU Từ ngày 25/01 – 01/02/2017

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ĐINH DẬU Từ ngày 25/01 – 01/02/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/MN-HM

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

      Đông Triều, ngày 20  tháng  01  năm 2017

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ĐINH DẬU

Từ ngày 25/01 – 01/02/2017

 
 

 

 

 

Kính gửi:

  • UBND phường Đông Triều.
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều.

Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Đông Triều; Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017;

Trường MN Hoa Mai báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu  2017 của CB,GV,NV như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

 

25/01/2017

(tức 28 tết)

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Vân Ngọc

Giáo viên

Giáo viên

01683099146

01669102888

2

 

26/01/2017

(tức ngày 29 tết)

Vũ Thị Hoàng Chung

Nguyễn Thị Linh

Giáo viên

Giáo viên

0972193844

01694111866

3

 

27/01/2017

(tức  ngày 30 tết)

Ngô Thị Nguyệt

Phạm Thị Dung

Hiệu trưởng

Phó HT

0989202066

0973798191

4

 

Ngày 28/01/2017

(tức mùng 1 tết)

Hoàng T. Bích Thược

Nguyễn T. Hương Giang

Phó HT

Nhân viên

01668808848

01697308237

5

 

Ngày 29/01/2017

(tức mùng 2 tết)

Nguyễn T. Thanh Hảo

Trần Thị Thu

Giáo viên

Giáo viên

01653293568

01658526307

6

Ngày 30/01/2017

(tức mùng 3 tết)

Tạ T. Tuyết Nhung

Nguyễn T. Thanh Huyền

Nhân viên

Giáo viên

01647900616

0904212958

7

Ngày 31/01/2017

(tức mùng 4 tết)

Nguyễn T. Thu Trang

Nguyễn Thị Vịnh

Nhân viên

Giáo viên

0982470027

01693807539

8

Ngày 01/02/2017

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Phong

Bùi Thị An

Giáo viên

Giáo viên

0967961697

0975014914

Trường MN Hoa Mai trân trọng báo cáo UBND phường Đông Triều, Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

 

          Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa Mai.

- Lưu: VT.

 

 

 

Ngô Thị Nguyệt