Asset Publisher

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT BÍNH THÂN Từ ngày 06/2 – 12/2/2016

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT BÍNH THÂN Từ ngày 06/2 – 12/2/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/MN-HM

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

      Đông Triều, ngày 02  tháng  02  năm 2016

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT BÍNH THÂN

Từ ngày 06/2 – 12/2/2016

 

Kính gửi:

  • UBND phường Đông Triều.
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều.

Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Đông Triều; Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;

Trường MN Hoa Mai báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của CB,GV,NV như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

06/02/2016

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Vịnh

Nguyễn Thu Trang

Giáo viên

Nhân viên

01693807569

01263372822

 

2

07/02/2016

(tức 29 tết)

Phạm Thị Dung

Ngô Thị Nguyệt

Phó Hiệu Trưởng

Hiệu trưởng

 

0972893479

0989202066

3

 

   08/02/2016

(tức mùng 1 tết)

Nguyễn T. Hương Giang

Nguyễn Thị Ly

Nhân viên Y tế

Giáo viên

01697308237

01656552177

4

 

 09/02/2016

(tức mùng2 tết)

Hoàng T. Bích Thược

Tạ Thị Tuyết Nhung

Phó Hiệu Trưởng

Nhân viên

01668808848

01647900616

5

 

Ngày 10/02/2016

 tức mùng 3 tết)

Vũ Hoàng Chung

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Giáo viên

0972193844

01644036259

6

 

Ngày 11/02/2016

( tức mùng 4 tết)

Bùi Thị An

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

Giáo viên

0975014914

01683099146

 

7

Ngày 12/02/2016

(tức mùng 5 tết)

Trịnh Thúy Hường

Nguyễn Thị Phong

 

Nhân viên

Giáo viên

0934388136

0967961697

Trường MN Hoa Mai trân trọng báo cáo UBND phường Đông Triều, Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

 

          Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa Mai.

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Nguyệt