Asset Publisher

Phân công nhiệm vụ năm học 2018-2019

Phân công nhiệm vụ năm học 2018-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG MN HOA MAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
     
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019      
       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Biên
chế
Đảng
 viên
Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2018-2019
Kiêm nhiệm Ghi chú  
TC ĐH  
1 Nguyễn Thị Hương   13/01/1972     x x x GDMN Phụ trách chung      
2 Phạm Thị Dung   01/12/1963     x x x GDMN Phụ trách CM nuôi dưỡng CSSK      
3 Hoàng T. Bích Thược   05/09/1972     x x x GDMN Phụ trách CM giáo dục, PCGD      
4 Trần Thị Thu   08/10/1980     x x x GDMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1      
5 Nguyễn T.Thu Trang   17/04/1974 x     x   TCMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1      
6 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/1967   x   x   GDMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 2A1      
7 Nguyễn Thị Thanh Hảo   01/11/1982     x x x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 3B1 TP tổ 2 + 3    
8 Bùi Thị An 04/09/1978     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 3B1      
9 Nguyễn Thị Ly 02/05/1991     x     GDMN CN và giảng dạy lớp MG 3B1   Nghỉ TS: Từ T06/2018  
10 Nguyễn Thị Phong   28/11/1982     x     GDMN CN và giảng dạy lớp MG 3B2      
11 Nguyễn Thị Thu Hằng   29/07/1981       x x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 3B2 TT tổ 2 + 3    
12 Nguyễn Kim Quế 24/12/1978     x     GDMN CN và giảng dạy lớp MG 3B2      
13 Phạm Thị Quyên   03/09/1987     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 4C1      
14 Bùi Thị Hằng   03/02/1989     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 4C1      
15 Nguyễn Thị Hằng   20/10/1985     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 4C2 TP tổ 4 + 5    
16 Ngô Thị Lý   02/05/1991     x     GDMN CN và giảng dạy lớp MG 4C2      
17 Vũ Thị Hương 07/02/1989   x       GDMN CN và giảng dạy lớp MG 4C3      
18 Bùi Thị Vân   25/11/1983     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 4C3      
19 Nguyễn Thị Mai   23/03/1987     x x x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D1 CTCĐ    
20 Nguyễn Thị Hương   26/06/1990     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D1      
21 Nguyễn Thị Thanh Huyền   29/11/1989     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D2      
22 Nguyễn Thị Vân Ngọc   31/10/1987     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D2      
23 Nguyễn Thị Liên 31/07/1978     x x   GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D3      
24 Vũ Mai Phương   02/09/1979     x x x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D3 TT tổ 4 + 5    
25 Vũ Thị Hoàng Chung   14/02/1985     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D4 BTĐTN    
26 Nguyễn Thị Phượng   08/10/1980     x   x GDMN CN và giảng dạy lớp MG 5D4      
27 Nguyễn Kiều Thu 11/02/1986     x x x KToán Văn thư hành chính TT tổ VP    
28 Nguyễn Thị Huế 01/02/1984 x         Điều dưỡng Y tế      
  Cộng   2 2 24 13 23          
                           
                  HIỆU TRƯỞNG    
                                 Nguyễn Thị Hương