Asset Publisher

Phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014

Phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: HOA MAI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2013 -2014  
                         
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
TC ĐH khác
1 Phạm Thị Dung   01/12/1963     x   SPMN Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK      
2 Trần Thị Hiến   25/08/1971     x   SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục      
3 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/1967   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A      
4 Bùi Thị Hằng   29/11/1989 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1      
5 Nguyễn Thị Hằng   20/10/1985   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ trưởng    
6 Hà Bích Khuyên   17/10/1974   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1      
7 Nguyễn Thị Mai   23/03/1987   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 CTCĐ    
8 Nguyễn Thị Linh   06/07/1987 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1      
9 Nguyễn Thị Vân Ngọc 31/10/1987 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2      
10 Nguyễn Thị Hương   26/06/1990 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2      
11 Lê Thị Dung   16/08/1989   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1      
12 Nguyễn Thị Phượng  15/11/1983 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1      
13 Phạm Thị Quyên   03/09/1987 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A      
14 Vũ Mai Phương   02/09/1979   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 Tổ trưởng    
15 Ngô Thị Lý   20/07/1990 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2      
16 Vũ Thị Hoàng Chung 14/02/1985   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2      
17 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/11/1982   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2      
18 Phạm Thị Lành   05/07/1983   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1      
19 Nguyễn Thị Thu Trang 17/04/1974 x       SPMN Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo      
20 Nguyễn Thị Ly   02/05/1991   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1      
21 Nguyễn Thị Phong   28/11/1982 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A      
22 Vũ Thị Hương   03/02/1989   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3      
                         
                TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG      
                       
                (Đã ký)      
                         
                         
                         
                Nguyễn Thị Thanh Vân