Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9

Lịch công tác tháng 9


 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:10 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

* Trọng tâm công tác tháng 9:

 - Khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường  

 -  Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014   

- Tham dự hội thi Ứng dụng CNTT.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- CBGVNV toàn trường.

01- 28/09

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1- 4.

- CBPTCM. 

08/09

- Đại hội Công đoàn

- Công đoàn

10 - 15/09

 - Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

- Ban giám hiệu

24 - 27/09

- Tham gia duyệt kế hoạch giáo dục chương trình GD mầm non mới.

- Ban giám hiệu

28 - 30/9

- Tham gia Hội thi Ứng dụng CNTT

- CBGVNV toàn trường

29/09

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH- CĐ- CM.

                

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT

 - Lưu VT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Vân