Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5

Lịch công tác tháng 5


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:07 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 5  năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2011

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức hội thi: “ Bé thông minh nhanh trí”

       - Tổng kết năm học 2011 – 2012.

      - Tổ chức tết thiếu nhi 1- 6.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 30/5/2012

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 18/5/2012 

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 33 - 35 .

- CBPTCM. 

18 - 22/5/2012 

 - Triển khai tổ chức hội thi : “ Bé thông minh nhanh trí” cấp trường.

  - CBPTCM

- GVPTcác lớp

18/5/2012

- Tổng kết thực tập sư phạm

 

20 - 25/5/2012

- Đánh giá xếp loại trẻ

- Xét duyệt thi đua năm học 2011 - 2012

- CBPTCM

- GVPTcác lớp

- Thi đua

15 - 25/5/2012

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề: Giáo dục tạo môi trường hoạt động trong trường Mầm non, VSATTP.

- BGH - CBPTCM .

30/5/2012

- Tổng kết học sinh - Tổ chức tết thiếu nhi 1/6

- BGH- CĐ- CM

31/5/2012

Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2011 - 2012

- BGH

                                                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                        

 

                                                                                              Nguyễn Thị Thanh Vân