Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3

Lịch công tác tháng 3


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:03 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 3 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức Hội thi  ƯDCNTT và bài giảng điện tử.

       - Cân  theo sức khoẻ cho trẻ lần 3, Đo khám sức khỏe lần 2

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31

Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- Chuyên môn giáo dục.

- GVPTcác lớp.

01- 31

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 24 - 27 .

-  Chuyên môn giáo dục. 

18- 21

 - Tổ chức hội thi ƯDDCNTT và Bài giảng điện tử cấp trường

-  Chuyên môn giáo dục. 

15 - 20

- Cân theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 3; Khám sức khoẻ, đo cho trẻ lần 2

- Chuyên môn nuôi dưỡng

- GV phụ trách các lớp.

24 - 26

- Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn TNCSHCM

- Chi đoàn + Chuyên môn.

15

- Tham gia dự  Hội thảo VSAT trừơng học của Phòng

Hiệu trưởng .

01 - 31

- Hướng dẫn chỉ đạo đoàn thực tập

-  Chuyên môn giáo dục. 

31

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 3.

- BGH- CĐ- CM

                                                                                  Hiệu trưởng

 

 

                                                                              Ngô Thị Nguyệt