Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12

Lịch công tác tháng 12


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:04 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2013

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" cấp trường.

      - Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.                

      - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, QĐNDVN 22/12.   

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 31

 Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 CBPTCM - GVPTcác lớp.

02- 31

 Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 14 - 16. Tiếp tục thực hiện 5 đề tài trọng tâm tại các nhóm lớp.

 CBPTCM. 

25 

 Triển khai thực hiện chuyên đề: “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cấp trường.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

12-16

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

17-18

 Kiểm tra toàn diện lớp MG 5D2, dự giờ các nhóm lớp.

CBPTCM .

20

 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

CM- Chi đoàn

9-14

 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 CBPTCM

31

 Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

 BGH- CĐ- CM.

                                                                                 

                                                                           Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                     Ngô Thị Nguyệt