Asset Publisher

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tháng 10


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:11 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 10 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức thi sưu tầm bài thơ, câu truyện, ca dao, đồng dao,hò vè, câu đố, trò chơi dân gian.

      - Tổ chức thực hiện chuyên đề “ Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo”;“ Tạo môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”

- Tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31/10/2012

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 31/10/2012

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 5- 8.

- CBPTCM. 

01- 31/10/2012 

 - Triển khai thực hiện chuyên đề: “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”.

- CBPTCM - GVPTcác lớp

05 - 06/10/2012

- Dự Đại hội Công đoàn Giáo dục

- BCH Công đoàn

02 - 10/10/2012

- Dự các nhóm lớp.

- Chuyên môn

06-12/10/2012

- Khảo sát chất lượng giáo dục trẻ đầu năm.

-CM - GV các nhóm lớp.

15 - 20/10/2012

- Kiểm tra toàn diện 1- 2 lớp

- BGH – Tổ trưởng CM.

20/10/2012

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

CM- Công đoàn

28-31/10/2012

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

- BGH- CĐ- CM.

       

Nơi nhận:

          Phòng GD&ĐT Đông Triều;

           Lưu VT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Vân