Asset Publisher

Kế hoach tuần từ ngày 21đến ngày 25/8/2017

Kế hoach tuần từ ngày 21đến ngày 25/8/2017


 

- Rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 

- Công tác chuẩn bị cho khai giảng