Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG MN HOA MAI                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                             

      Số: 12/KH-MNHM                                                                     Đông Triều, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

 

Trọng tâm công tác tháng 12/2017:

            - Đánh giá phân loại viên chức năm 2017.

           - Tổ chức thi GVDG cấp trường.

           - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

           - Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HS ngày TLQĐNDVN 22/12

           - Cân đo theo dõi SK trẻ lần 2.

           - Kiểm tra nội bộ.

          - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

         - Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 29

- Làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì sĩ số trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 29

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

2 - 6

- Đánh giá phân loại viên chức năm 2017.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

4 - 12

Tổ chức thi GVDG cấp trường.

- BGH, TTCM, GV

11 - 15

- Cân, đo trẻ lần 2 và theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

- PTCM, GV

18 - 22

- Tổ chức ngoại khoá chào mừng ngày TLQĐNDVN.

- BGH, GV,NV.

25 - 26

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 

- BGH

27 - 29

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 - Ban kiểm tra nội bộ, tổ CM,GV

 

Nơi nhận                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                            

  -Lưu VP                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                                         Ngô Thị Nguyệt