Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

Trọng tâm công tác tháng 11/2014:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11
- Thao giảng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"
- Kiểm tra toàn diện 1-2 lớp.
- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.


         

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

Số: 11/KH-MNHM                                                                                             Đông Triều, ngày 01 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014

 

Trọng tâm công tác tháng 11/2014:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11

- Thao giảng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

- Kiểm tra toàn diện 1-2 lớp.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 28

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 30

Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

3 - 14

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

-BGH, tổ trưởng CM, giáo viên.

15 - 16

- Thao giảng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

-BGH, tổ trưởng CM, giáo viên

18 - 20

- Tổ chức kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- BCHCĐ, BGH

27 - 31

- Kiểm tra toàn diện 1 – 2 lớp

 - BGH, Tổ trưởng, GV

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

 

                                                                                                                                                                 Ngô Thị Nguyệt