Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

     Số: 09/KH-MNHM                                                                       Đông Triều, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2017

 

Trọng tâm công tác tháng 9/2017:

 

- Làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ đến lớp.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018.

- Tổ chức Tết trung thu cho các cháu

- Xây dựng KH năm học 2017 – 2018; Kế hoạch thu – chi năm học 2017 – 2018.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Tổ chức cân, đo lần I cho trẻ,

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chương trình GDMN.

- Triển khai họp phụ huynh.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

1 - 30

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

5

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018

- CB,GV,NV, PHHS.

11 - 15

- Xây dựng KH năm học 2017 – 2018; Kế hoạch thu – chi năm học 2017 – 2018.

BGH, Công đoàn, kế toán.

18 - 22

- Cân, đo lần I cho trẻ.

- CM, Y tế, GVCN.

19 - 22

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà bếp, các nhóm lớp.

- BGH

27- 30

- Triển khai họp Ban cha mẹ học sinh của trường, họp PH các nhóm, lớp.

- BGH, GV

30-1/10

- Họp Hội đồng nhà trường.

- CB,GV,NV

 

Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

                                                                                                                                   Ngô Thị Nguyệt