Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2014

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015,
- Tổ chức Tết trung thu cho các cháu,
- Làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ đến lớp.
- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chương trình GDMN.
- Triển khai họp phụ huynh.
- Đăng ký thi đua năm học 2014 – 2015


  

            

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

Số: 09/KH-MNHM                                                                                             Đông Triều, ngày 01 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2014

 

Trọng tâm công tác tháng 9/2014:

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015,

- Tổ chức Tết trung thu cho các cháu,

- Làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ đến lớp.   

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chương trình GDMN.

- Triển khai họp phụ huynh.

- Đăng ký thi đua năm học 2014 – 2015.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 30

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

5/9

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015

CB,GV,NV, PHHS.

6

- Duyệt kế hoạch giáo dục ở các nhóm lớp, duyệt thực đơn. 

- Bộ phận phụ trách CM.

8

 - Tổ chức tết trung thu cho các cháu

-  BGH, GV,NV,HS

8 - 12

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà bếp, các nhóm lớp.

- BGH

 13 - 14

-Triển khai họp Ban cha mẹ học sinh của trường, họp PH các nhóm, lớp.

BGH, GV, PHHS

15 -19

-Khám sức khỏe định kỳ lần I cho trẻ.

 CM, Y tế, GVCN.

 20 -22

Tổ chức cho CB,GV,NV đăng ký thi đua năm học 2014 – 2015.

- Toàn thể CB,GV,NV 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

                                                                                                              

                                                                                                                                                              Ngô Thị Nguyệt