Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2017


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                         

Số: 08/KH-MNHM                                                                                 Đông Triều, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2017

 

Trọng tâm công tác tháng 08/2017:

 

- Phân công chuyên môn học kỳ I năm học 2017 – 2018;

- Làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ ra lớp.

- Tham gia  các lớp tập huấn chuyên môn. Chính trị hè 2017.

- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.

- Chuẩn bị tốt các nội dung chương trình để tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 31

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp, rèn nề nếp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

01 - 03

- Phân công chuyên môn học kỳ I năm học 2017 – 2018;

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

01 - 04

Kiểm tra CSVC các nhóm, lớp, nhà bếp, dọn vệ sinh. XD kế hoạch mua sắm bổ sung.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

07 – 11

- Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2017

- Cán bộ, giáo viên.

21– 31

- Chuẩn bị các nội dung chương trình để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                 

  -Lưu VP                                                                                            

                                                                                                                                   Ngô Thị Nguyệt

i