Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2014

- Làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ ra lớp.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề năm học 2014 – 2015.
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn. Chính trị hè 2014.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm tra công nhận PCGDMNCTE5T.
- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.
- Tập văn nghệ CB khai giảng


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

      Số: 08/KH-MNHM                                                                      Đông Triều, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2014

 

Trọng tâm công tác tháng 08/2014:

 

- Làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ ra lớp.

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề năm học 2014 – 2015.

- Tham gia  các lớp tập huấn chuyên môn. Chính trị hè 2014.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm tra công nhận PCGDMNCTE5T.

- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.

 - Tập văn nghệ CB khai giảng

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01- 15

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp, rèn nề nếp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

01 - 02

Kiểm tra CSVC các nhóm, lớp, nhà bếp, dọn vệ sinh. XD kế hoạch mua sắm bổ sung.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

4 – 8

- Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn hè 2014

- Cán bộ, giáo viên.

9 – 11

- Kiểm tra Hồ sơ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi

- Cán bộ, giáo viên lớp MG 5 tuổi

11 – 15

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2014 – 2015

- Bộ phận phụ trách CM.

18 – 22

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- BGH

23

- Dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

Toàn thể CB,GV,NV

18 - 30

- Tập văn nghệ,  chuẩn bị các nội dung khai giảng

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                 

  -Lưu VP                                                                                            

                                                                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt