Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2015

Trọng tâm công tác tháng 05/2015:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2014 – 2015.
- Đánh giá BDTX, đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB,GV,NV năm học 2014 – 2015.
- Họp PHHS của trường, lớp. Tổng kết năm học nhóm, lớp;Tổng kết năm học trường.
- Kiểm kê tài sản các nhóm lớp bàn giao cho bảo vệ:
- Tham dự ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Đông Triều lần thứ V.


     

   

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

Số: 05/KH-MNHM                                                                                                 Đông Triều, ngày 01 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2015

 

Trọng tâm công tác tháng 05/2015:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

          - Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2014 – 2015.

          - Đánh giá BDTX, đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB,GV,NV năm học 2014 – 2015.

         - Họp PHHS của trường, lớp. Tổng kết năm học nhóm, lớp;Tổng kết năm học trường.

          - Kiểm kê tài sản các nhóm lớp bàn giao cho bảo vệ:

          - Tham dự ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Đông Triều lần thứ V.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

04 - 29

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

4 - 15

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

 

11 - 16

- Tổng hợp đánh giá trẻ, kết quả CSND.

- Đánh giá BDTX, đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB,GV,NV năm học 2014 – 2015.

- Họp phụ huynh. Tổng kết nhóm, lớp.

- BGH, tổ trưởng, giáo viên, nhân viên

 

15 - 20

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2014 – 2015

Hội đồng thi đua

20

Tham dự "Hội khỏe Bé Mầm non" cấp huyện

CB,GV,HS

20 - 25

- Tổng kết năm học; Kiểm kê tài sản các nhóm lớp bàn giao cho bảo vệ:

Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

29

- Tham dự ngày hội CNTT ngành GD Đông Triều lần thứ V.

CB,GV

Nơi nhận:                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ngô Thị Nguyệt