Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015

Trọng tâm công tác tháng 03/2015:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.
- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Tham gia Hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2014 - 2015
- Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
- Tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3).


  

    

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                       

Số: 03/KH-MNHM                                                                                             Đông Triều, ngày 01 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015

 

Trọng tâm công tác tháng 03/2015:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

-  Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

- Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Tổ chức Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3).

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02 - 31

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 31

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

2 - 20

- Phát động PTTĐ chào mừng ngày QTPN (8/3) và ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3).

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên

2 - 6

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng,VSATTP, vệ sinh môi trường, VS nhóm lớp.

- BGH, tổ trưởng, y tế.

 

7 - 25

- Tham gia Hội thi GVDG cấp cơ sở năm học 2014 – 2015.

- GV đăng ký dự thi

8

- Tổ chức gặp mặt Hội gia đình nhà giáo nhân dịp kỷ niệm ngày QTPN 8/3.

- Hội GĐNG.

10 - 13

- Khám SK định kỳ lần II cho trẻ.

CM, Y tế, GVCN

25 - 26

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCSHCM (26/3).

- Chi đoàn

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

                                                                                                                                                                          Ngô Thị Nguyệt