Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

Trọng tâm công tác tháng 02/2015:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.
- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015.
- Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán.


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG MN HOA MAI                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

Số: 02/KH-MNHM                                                       Đông Triều, ngày 01 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2015

 

Trọng tâm công tác tháng 02/2015:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

-  Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015.

- Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 13

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 13

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

9 - 10

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng,VSATTP, vệ sinh môi trường, VS nhóm lớp.

- BGH, tổ trưởng, y tế.

 

12 - 13

- Tổ chức cho CB,GV,NV ký cam kết về an toàn trong dịp tết nguyên đán (ký cam kết không vi phạm  các qui định về an toàn)

CB,GV,NV

13 - 14

- Các nhóm lớp dọn vệ sinh lớp học, nhà bếp, niêm phong tài sản nhóm lớp, nhà bếp, nhà trường bàn giao nghỉ tết

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

                                                                                                                                                                  Ngô Thị Nguyệt