Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ , GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH CÁN BỘ , GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017-2018


 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Biên
chế
Đảng
 viên
Chuyên môn đào tạo
TC ĐH
1 Ngô Thị Nguyệt   24/05/63     x x x SPMN
2 Phạm Thị Dung   01/12/63     x x x SPMN
3 Hoàng T. Bích Thược   05/09/72     x x x SPMN
4 Ngô Thị Lý   20/07/90     x   x SPMN
5 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   x SPMN
6 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/67   x   x   SPMN
7 Nguyễn Thị Linh   06/07/87   x     x SPMN
8 Nguyễn Thị Thu Hằng   01/11/82     x x x SPMN
9 Bùi Thị An 04/09/78     x   x SPMN
10 Nguyễn Thị Phong   28/11/82     x     SPMN
11 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   x SPMN
12 Phạm Thị Quyên   03/09/87     x   x SPMN
13 Vũ Thị Hương   03/02/89   x     x SPMN
14 Nguyễn Thị Liên   01/07/84     x   x SPMN
15 Nguyễn Thị Ly   02/05/91     x     SPMN
16 Trần Thị Thu   08/10/80     x x x SPMN
17 Nguyễn Thị Phượng    25/11/83     x   x SPMN
18 Nguyễn Thị Mai   23/03/87     x x x SPMN
19 Nguyễn T. Thanh Hảo   02/10/80     x x x SPMN
20 Bùi Thị Hằng   29/11/89     x   x SPMN
21 Nguyễn Thị Vân Ngọc   31/10/87     x   x SPMN
22 Nguyễn T. Thanh Huyền   31/07/78     x x   SPMN
23 Vũ Mai Phương   02/09/79     x x x SPMN
24 Nguyễn Thị Hằng   20/10/85     x   x SPMN
25 Vũ Thị Hoàng Chung   14/02/85     x   x SPMN
26 Bùi Thị Nhung   20/12/86     x x x KToán
27 Tạ Thị Tuyết Nhung   05/07/77     x x x KToán
28 Hoàng Thị Oanh   07/07/82   x       DLCBTP
29 Nguyễn T.Thu Trang   17/04/74 x     x   Nấu ăn
30 Nguyễn Thị Hương Giang   10/07/91 x         Y tế

 

                                                                                                            Hiệu trưởng 

 

 

 

 

                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt