Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 7/5/2021

Công khai tài chính ngày 7/5/2021

Tổng số trẻ báo ăn 268 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 268 x 16.500 = 4.422.000đ
Tổng số tiền chi: 4.422.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0