Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 27/01/2021

Công khai tài chính ngày 27/01/2021

Tổng số trẻ báo ăn 327 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 327 x 16.500 = 5.395.500đ
Tổng số tiền chi: 5.395.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0