Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 26/3/2021

Công khai tài chính ngày 26/3/2021

Tổng số trẻ báo ăn 250 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 250 x 16.500 = 4.125.000đ
Tổng số tiền chi: 4.125.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0