Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 24/11/2020

Công khai tài chính ngày 24/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:285 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 285 x 16.500 = 4.702.500đ
Tổng số tiền chi: 4.702.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0