Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 22/4/2021

Công khai tài chính ngày 22/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn 322 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 322 x 16.500 = 5.313.000đ
Tổng số tiền chi: 5.313.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0