Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 22/3/2021

Công khai tài chính ngày 22/3/2021

Tổng số trẻ báo ăn 288 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 288 x 16.500 = 4.752.000đ
Tổng số tiền chi: 4.752.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0