Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 22/12/2020

Công khai tài chính ngày 22/12/2020

Tổng số trẻ báo ăn317 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 317 x 16.500 = 5.230.500đ
Tổng số tiền chi: 5.230.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0