Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 21/09/2020

Công khai tài chính ngày 21/09/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 275 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 275 x 16.500 = 4.537.500
Tổng số tiền chi: 4.537.500
Thừa: 0
Thiếu: 0