Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 19/11/2020

Công khai tài chính ngày 19/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:334 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 334 x 16.500 = 5.511.000đ
Tổng số tiền chi: 5.511.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0