Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 19/10/2020

Công khai tài chính ngày 19/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 280 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 280 x 16.500 = 4.620.000
Tổng số tiền chi:4.620.000
Thừa: 0
Thiếu: 0