Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 18/03/2021

Công khai tài chính ngày 18/03/2021

Tổng số trẻ báo ăn 287 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 287 x 16.500 = 4.735.500đ
Tổng số tiền chi: 4.735.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0